Услови и правила за регистрација и за користење на EXIM (август 2013)

Упатства за користење на EXIM - економски оператори

Упатства за проверка на дигиталниот сертификат.

Упатството за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM“ ( јули 2011).

Измени и дополнувања Упатство за користење на EXIM - економски оператори ( јули 2011) .

Упатството за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM (август 2013).


ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА EXIM МОЖЕТЕ ДА ДОБИЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

Царинска управа
Агенција за храна и ветеринарство
Државен инспекторат за земјоделство
Биро за лекови
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Министерство за внатрешни работи
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Фитосанитарна управа
Управа за заштита на културното наследство
Дирекција за радијациона сигурност
Министерство за економија